-->

ಅಂಗ Kannada words of the day with meaning , part 4

ಅಂಗ  ( Anga )

Meaning 1 : ದೇಹದ ಒಂದು ಅವಯವ  ( Limb ; organ )
Meaning 2 : ಭಾಗ , ಅಂಶ ( Part , constituent , component , body )

ಅಂಗಚೇಷ್ಟೆ  ( Angacheste )

Meaning 1 : ಶರೀರದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂತೆ ಆಡಿಸುವುದು  ( Clumsy movements of limbs , contortions , antics )

ಅಂಗಡಿ ( Angadi )

Meaning 1 : ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಸ್ಥಳ ( Shop , Stall , Store , Kiosk ) 

ಅಂಗ Kannada words of the day with meaning , part 4ಅಂಗಡಿಕೇರಿ  ( Angadikeri )

Meaning 1 :  ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರುವ ಬೀದಿ  , ಅಂಗಡಿಬೀದಿ ( Bazaar , Market )

ಅಂಗಣ ( Angana )
Meaning 1 : ಮನೆಗೆ  ಸೇರಿದ  ಪ್ರದೇಶ  ( Yard , courtyard )

ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ , ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿ , ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ - Learn Kannada , Speak Kannada

–>