-->
MENU 🔍 SEARCH ThinkBangalore 🔖 FOLLOW 📢 SHARE
×

Subscribe , Follow on

Follow ThinkBangalore pageFacebook Follow ThinkBangalore tweetsTwitter Follow ThinkBangalore Youtube channelYouTube Follow ThinkBangalore LinkedIn pageLinkedIn

Sri Rama Astothra ShathaNamavali in Kannada

ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ


ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಜೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಘುಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಾನಕಿವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜೈತ್ರಾಯ ನಮಃ || 10 ||
ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನಾರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಂತಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರನತ್ರಾಣ ತತ್ಸರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಲಿಪ್ರಮದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಂಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ || 20 ||
ಓಂ ವ್ರತಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸದಾಹನುಮದಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಸಲೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖರಧ್ವಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿರಾಧವಧಪಂದಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಭಿ ಷ ಣಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಕೋದಂಡ ಖಂಡ ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಪ್ತತಾಳ ಪ್ರಭೇತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಮಹಾಧರ್ಪದಳನಾಯ ನಮಃ || 30 ||
ಓಂ ತಾತಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದಾಂತ ಸಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭವರೋಗಾಸ್ಯಭೇ ಷಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ ಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ || 40 ||
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಂಡ ಕಾರಣ್ಯವರ್ತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಶಮನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಿತೃ ಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತೇಒದ್ರಿ ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತ ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ || 50||
ಓಂ ವೃಕ್ಷವಾನರಸಂಘಾತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರಕುಟಸಮಾಶ್ರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಯಂತ ತ್ರಾಣವರ ದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಮಿತ್ರಾಪುತ್ರ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾದ್ ದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃತ ವಾನರಜೀವನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಾಮಾರೀ ಚಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದೇ ವಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ || 60 ||
Sri Rama Astothra ShathaNamavali in Kannada

 ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಮಹೊದರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಗ್ರೀವೇ ಪ್ಸಿತ ರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವ ಪುಣ್ಯಾದೇಕ ಫಲಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ಮ್ರುತ ಸ್ಸರ್ವೋಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಆದಿ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರಮಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ || 70 || ಓಂ ಪುಣ್ಯೋದ ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಮಿತ ಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ಓಂ ಪೂರ್ವಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅನಂತ ಗುಣ ಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತ ಗುಣೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ || 80 || ಓಂ ಮಾಯಾಮಾನುಷಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾದೇವಾದಿ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸೇತುಕೃತೇ ನಮಃ ಓಂ ಜಿತವಾರಾಶಿಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವ ತೀರ್ದ ಮಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಂದ ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪೀತ ವಾಸನೇ ನಮಃ || 90 || ಓಂ ಧನುರ್ಧ ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಯಙ್ಞಾಧೀಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಯಜ್ವಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಜರಾಮರಣ ವರ್ಣ ತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಭೇಷಣಪ್ರತಿಷ್ಟಾತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಾವಗುನವರ್ಣ ತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಓಂ ಸಚಿದಾನಂದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಜ್ಯೋತಿ ಷೇ ನಮಃ || 100 || ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ಓಂ ಪರಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರಾತ್ಸರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪಾರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವದೇ ವತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ || 108 || || ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||
–>