-->

ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬಂತು

" ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬಂತು, 

ಬಂತು ವಿಜಯದ ಹಬ್ಬ. 

ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಬ್ಬ, 

ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬ.

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, 

ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ದುರ್ಗೆಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸೋಣ. 

ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ರಾಮನ ವಿಜಯ, 

ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದುಷ್ಟತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ.

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, 

ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ದಸರಾ ಆಚರಿಸೋಣ. 

ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ನವರಾತ್ರಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ.

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, 

ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬಂತು, ಬಂತು ವಿಜಯದ ಹಬ್ಬ. 

ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಬ್ಬ, ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬ.

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! "

Dasara Mysuru Palace

 

–>