-->

SMS Jokes , funny text shares , Humour , Witty quotes , Greetings - Part 31

Attitude ಅಂದ್ರೆ ಇದು..
SMS Jokes , funny text shares , Humour , Witty quotes , Greetings - Part 31


ಒಂದು ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆಕಳ, ಒಂದು ಗಂಡು ಕತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ವು.
ಗುಡಿಗೆ ಬರೋರೆಲ್ಲಾ ಆಕಳಿನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು...
ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ...
"ಏನೂಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ್ರೂ ಆಕಳನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡೊಲ್ಲ?"

ಗಂಡು ಕತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತು...
"ಲೇ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಹೆಂಡ್ತಿಯೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟೊದಿಕ್ಕೆ?"

=============================================

Once upon a time, there lived a King who, despite his luxurious lifestyle, was neither happy nor contended.

One day, the King came upon a servant who was singing happily while he worked. This fascinated the King; why was he, the Supreme Ruler of the Land, unhappy and gloomy, while a lowly servant had so much joy?

The King asked the servant, 'Why are you so happy?'

The man replied, 'Your Majesty, I am nothing but a servant, but my family and I don't need too much - just a roof over our heads and warm food to fill our tummies.'

The king sought the advice of his most trusted advisor. After hearing the story, the advisor said, 'Your Majesty, the servant has not yet joined "The 99 Club".'

'The 99 Club? And what is that?' the King inquired.

The advisor replied, 'To truly know what The 99 Club is, just place 99 Gold coins in a bag and leave it at this servant's doorstep.'

When the servant saw the bag, he let out a great shout of joy... so many gold coins. He began to count them. After several counts, he was at last convinced that there were only 99 coins.

He wondered, 'What could've happened to that last gold coin? Surely, no one would leave 99 coins!'

He looked everywhere he could, but that final coin was elusive. Finally he decided that he was going to work harder than ever to earn that 100th gold coin.

From that day, the servant was a changed man. He was overworked, grumpy, and blamed his family for not helping him make that 100th goldcoin. 

And he had stopped singing while he worked.

Witnessing this drastic transformation, the King was puzzled. The advisor said, 'Your Majesty, the servant has now officially joined The 99 Club.'

He continued, 'The 99 Club is a name given to those people who have enough to be happy but are never contended, because they're always wanting that extra 1, saying to themselves:
"Let me get that one final thing and then I will be happy for life."

We can be happy with very little in our lives, but the minute we're given something bigger and better, we want more ...and even more! We lose our sleep, our happiness, all these as the price for our growing needs and desires.

That's "The 99 Club"... Zero Membership fee to enter, but you pay for it for (& with) your entire life!

==========================================


Worth Reading..!
By P Narayana Murthy

My wife called, 'How long will you be with that newspaper? Will you  come here and make your darling daughter eat her food?

I tossed the paper away and rushed to the scene. My only daughter, Sindu, looked frightened; tears were welling up in her eyes. 

In front of her was a bowl filled to its brim with curd rice. Sindu is a nice child, quite and  intelligent for her age.

I picked up the bowl. 'Sindu, darling, why don't you take a few mouthful of this curd rice? Just for Dad's sake, dear'.

Sindu softened a bit and wiped her tears with the back of her hands. 'Ok, Dad. I will eat - not just a few mouthfuls, but the whole lot of this. But, you should...' Sindu hesitated...... 'Dad, if I eat this entire curd Rice, will you give me whatever I ask for?'

'Promise'. I covered the pink soft hand extended by my daughter with mine, and clinched the deal.

Now I became a bit anxious. 'Sindu, dear, you shouldn't insist on getting a computer or any such expensive items. Dad does not have that kind of money right now. Ok?'

'No, Dad. I do not want anything expensive.'

Slowly and painfully, she finished eating the whole quantity. I was silently angry with my wife and my mother for forcing my child to eat something that she detested.

After the ordeal was through, Sindu came to me with her eyes wide with expectation. All our attention was on her.

'Dad, I want to have my head shaved off, this Sunday!' was her demand.

'Atrocious!' shouted my wife, 'A girl child having her head shaved off? Impossible!'

'Never in our family!' My mother rasped. 'She has been watching too much of television. Our culture is getting totally spoiled with these TV programs!'

'Sindu, darling, why don't you ask for something else? We will be sad seeing you with a clean-shaven head.'

'Please, Sindu, why don't you try to understand our feelings?' I tried to plead with her.

'Dad, you saw how difficult it was for me to eat that Curd Rice'. Sindu was in tears. 'And you promised to grant me whatever I ask for. Now, you are going back on your words. 
"Was it not you who told me the story of King Harishchandra, and its moral that we should honor our promises no matter what?'

It was time for me to call the shots. 'Our promise must be kept.'

'Are you out of your mind?' chorused my mother and wife.

'No. If we go back on our promises, she will never learn to honour her own. Sindu, your wish will be fulfilled.'

With her head clean-shaven, Sindu had a round-face, and her eyes looked big and beautiful.

On Monday morning, I dropped her at her school. It was a sight to watch my hairless Sindu walking towards her classroom. She turned around and waved. I waved back with a smile. 

Just then, a boy alighted from a car, and shouted, 'Sinduja, please wait for me!' What struck me was the hairless head of that boy. 'May be, that is the in-stuff', I thought.

A lady got out of car and came to me. She said 'Sir, your daughter Sinduja is great indeed! That boy who is walking along with your daughter is my son, Harish. He is suffering from... leukemia'. She paused to muffle her sobs. 

'Harish could not attend the school for the whole of the last month. He lost all his hair due to the side effects of the chemotherapy. He refused to come back to school fearing the unintentional but cruel teasing of the schoolmates.
...... Sinduja visited him last week, and promised him that she will take care of the teasing issue.....

"But, I never imagined she would sacrifice her lovely hair for the sake of my son! Sir, you and your wife are blessed to have such a noble soul as your daughter.'

I stood transfixed with tears 'My little Angel, you are teaching me how selfless real love is!'

The happiest people on this planet are not those who live on their own terms but are those who change their terms for others!

Share it if you liked it!

======================================

ಕೆಲ‌ಸ‌ದ‌ ಒತ್ತಡದ‌ಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು , ಹಳೆಯ ಸುಂದರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವ ಕೆಲ ಸಾಲುಗ‌ಳು...


ಓದಿ, ....
ಅಂದು ಬಡತನವಿತ್ತು.
ಹಸಿವು ಸೋಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತಂಗಳನ್ನವಿತ್ತು.

ಆಟಿಕೆಗೂ ಬರವಿತ್ತು,ಆಟ ಸಾಗುತಲಿತ್ತು!
ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೇ ಹಬ್ಬವಿತ್ತು.
ದುಂಡಾದ ಇಡ್ಲಿಯಿತ್ತು.
ರುಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರಿತ್ತು.
ಅಪ್ಪ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಬ್ಬದ ಬಟ್ಟೆಯಿತ್ತು.
ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯುವ ಭೇಟಿಗಳಿತ್ತು.
ಹಬ್ಬದಂದು ಎಂಟತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳಿತ್ತು!

ಆಟವಾಡಲು ಅಜ್ಜನ ಆಲದಮರವಿತ್ತು.
ಹೂಂಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಮಲಗಲು ಅಜ್ಜಿಯ ಕತೆಯಿತ್ತು!
ಒಂದೇ ಹಲಸನು ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ
ಹಲಸದ ಬಂಧಗಳಿತ್ತು!

ಜಾತ್ರೆಯಲಿ ಕೊಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೆಂಡಿತ್ತು.
ತುಟಿ ಕೆಂಪಾಗಿಸುತಿದ್ದ ಪೆಪ್ಪರ್ಮೆಂಟಿತ್ತು.
ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಲು ತೆಂಗಿನಗರಿಯ ವಾಚಿತ್ತು.

ಕೇರಿ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಬಂಡಿಯಾಟವಿತ್ತು
ಮಳೆಗಾಲದಲಿ ಹರಿದ ಛತ್ರಿಯಿತ್ತು.
ನೆನೆದು ಒದ್ದೆಯಾಗುವ ಹುಚ್ಚುತನವಿತ್ತು.
ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ರಜೆಯೆಂಬ ಖುಷಿಯಿತ್ತು.
ಜ್ವರದ ರಾತ್ರಿಗಳಲಿ ಅಮ್ಮನ ಕಾವಲಿತ್ತು.

ಪಾಚಿಯಲಿ ಜಾರಿದ ಅವಮಾನವಿತ್ತು.
ಮೋರಿ ನೀರಲೂ ದೋಣಿಯಾಟವಿತ್ತು.
ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿತ್ತು.
ಅದಕೆಂದೇ ಅಪ್ಪನ ಹರಿದ ಲುಂಗಿಯಿತ್ತು.

ಬದುಕು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ಕೂಲಿತ್ತು.
ಶಾಲೆಗೆ ನಡೆಯಲು ಗದ್ದೆಯ ದಾರಿಯಿತ್ತು.
ದಾರಿಯ ಮರಗಳಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿತ್ತು.
ತಿನ್ನಲು ಗೇರು, ಮಾವು,ನೇರಳೆಗಳಿತ್ತು.
ಉದಾಸೀನದ ವ್ಯಾಯಾಮವಿತ್ತು.
ರಾಗದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಗ್ಗಿಯಿತ್ತು.

ಮಾತಾಡಲು ಕ್ಲಾಸ್ಲೀಡರ್ ಭಯವಿತ್ತು.
ಖುಷಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಾಂಗ್-ಬೆಲ್ ಇತ್ತು.
ಚೀಲೆಯಲಿ ಕದ್ದ ಬಣ್ಣದ ಬಳಪವಿತ್ತು.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದ ಉಕ್ತಲೇಖನವಿತ್ತು.
ಬರೆದು ಮುಗಿಯದ imposition ಇತ್ತು.

ಸ್ವತಂತ್ರದಂದು ಎರಡು ಬಾವುಟವಿತ್ತು.
ಲಾಡುಕೊಡುವ ಸರದಿಯಲಿ ಜಗಳವಿತ್ತು.
ಖುಷಿಕೊಡುವ ಲಗೋರಿಯಾಟವಿತ್ತು.
ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳಿತ್ತು.
ತಪ್ಪಿಗೆ ಮೈದಾನ ಸುತ್ತುವ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು.

ಏನಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ನನಗಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಇತ್ತು.
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಮುಗ್ಧತೆಯಿತ್ತು.
ಸ್ನೇಹದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ನನ್ನಲಿ ನಿಷ್ಕಪಟ ಸ್ನೇಹವಿತ್ತು.
ಮಾನವತೆಯ ಹೃದಯವಿತ್ತು.
ಹೃದಯದ ಮಾತುಗಳಿತ್ತು.

******************
ಎದೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ನಗು,ನೋವು ಕರಗಿಸುವ ಅಳು,ನಿರ್ವ್ಯಾಜ ಮನಸ್ಸೂ,
ಈ ಖುಷಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈ ಜೀವ ಸೊರಗಿಹೋಗಿದೆ....
ಓ ಬಾಲ್ಯವೇ....
ನೀ ಮತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಡು...
ಅಳುವಷ್ಟು ದುಃಖವಿದೆ,
ಅತ್ತರೆ ಅಪಹಾಸ್ಯದ ಭಯ!
ನಗುವಷ್ಟು ಸಂತೋಷಿಯಲ್ಲ,
ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ನಗು ಮೆತ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ!
ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಮಾನವತೆಯೂ ಸತ್ತಿದೆ.
ಓ ಬಾಲ್ಯವೇ...
ನೀ ಮತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಡು...

ನನ್ನ ಮತ್ತೆ .. ಮಗುವಾಗಿಸು..

====================================================
–>